1. Toepasselijkheid

Door uw bezoek aan luchthavenvervoerkelly.be (hierna genoemd : Wij of deze website) stemt u stilzwijgend en onvoorwaardelijk in met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden. Luchthavenvervoerkelly.be kan deze gebruiksvoorwaarden steeds wijzigen en dit zonder voorafgaande verwittiging.

2. Aansprakelijkheid

Wij streven ernaar dat de informatie op onze website up-to-date, betrouwbaar en volledig is. De raadpleging en het gebruik van de website gebeurt echter op risico van de bezoeker. Luchthavenvervoerkelly.be geeft geen enkele waarborg over de juistheid, de volledigheid of de accuraatheid van de informatie op deze website, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie. Luchthavenvervoerkelly.be is ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die u zou lijden in het kader van het bezoek aan onze website. Luchthavenvervoerkelly.be is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, virussen, onderbrekingen of fouten in het netwerk.

Luchthavenvervoerkelly.be behoudt zich het recht om op ieder ogenblik de website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden en de inhoud van de website te wijzigen, zonder aankondiging of kennisgeving en zonder dat de Klant hiervoor een schadevergoeding kan eisen. Luchthavenvervoerkelly.be is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortkomt uit dergelijke opschorting of stopzetting.

In geval van overmacht is Luchthavenvervoerkelly.be niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan Luchthavenvervoerkelly.be haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht.

3. De toegang tot en het gebruik van onze website

U mag de normale werking van onze website niet hinderen, en verbindt zich om volgende gedragsregels na te leven op onze website:

  1. Op geen enkele wijze inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten
  2. Geen daden stellen die het gebruik hinderen voor andere bezoekers op (delen van) deze website;
  3. Geen spam of andere ongepaste berichten of informatie verspreiden via (delen van) deze website;
  4. Geen virussen of andere malware verspreiden;
  5. Geen pogingen te ondernemen om de beveiliging van deze website te ontwijken of te hinderen;
  6. Geen middelen gebruiken voor het zoeken of indexeren van (delen van) deze website, zoals o.m. robots of spiders met uitzondering van de Google, Yahoo en Bing bots.

Bij niet-naleving van één of meer van deze gedragsregels behouden we ons het recht voor om u de toegang tot onze website te ontzien. Inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, het verspreiden van virussen, malware of spam als ook elke poging om onze beveiliging te omzeilen (bv. hacking, phishing,...) kunnen mogelijk leiden tot een strafrechtelijke procedure.

4. Intellectuele eigendomsrechten

De op onze website verstrekte informatie en geleverde diensten, en elke software dienstig voor het gebruik hiervan zijn beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan Luchthavenvervoerkelly.be of waarop wij een licentie hebben. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden verleend mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Luchthavenvervoerkelly.be.

Bij inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten zal een schadevergoeding ten koste van €500 per vastgestelde inbreuk worden gehandhaafd.

5. Registreren

Door u te registreren gaat u uitdrukkelijk akkoord om: correcte, accurate, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier en deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk te actualiseren.

6. Privacy

Luchthavenvervoerkelly.be respecteert de privacy van onze gebruikers. Voor meer informatie over hoe wij met u gegevens omgaan verwijzen we u graag door naar ons privacybeleid

7. Klachtenregeling

Luchthavenvervoerkelly.be hoopt natuurlijk op 100% tevredenheid. Indien er toch klachten zouden zijn over de diensten van Luchthavenvervoerkelly.be, gelieve dan contact met ons op te nemen. Wij doen er alles aan om klachten zo snel mogelijk te behandelen.

Geschillen vallen uitsluitend onder het Belgische recht en worden enkel voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel. Indien één van onderhavige voorwaarden nietig of niet toepasselijk zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van kracht.

8. Over Luchthavenvervoerkelly.be

Luchthavenvervoerkelly.be, gevestigd aan Hooglareweg 11, 9451 Haaltert - BelgieLaatst aangepast op 27/02/2019